About the project

За проекта

"The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science. He to whom the emotion is a stranger, who can no longer pause to wonder and stand wrapped in awe, is as good as dead —his eyes are closed." - Albert Einstein

"Най-красивото нещо, което можем да преживеем, е мистериозното. То е източникът на всяко истинско творчество и наука. Този, на когото тези емоции са чужди и който не може да спре и да постои за миг в почуда и благоговение, е като мъртъв – той е слепец." - Алберт Айнщайн

"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic" - Arthur C. Clarke

"Всяка достатъчно напреднала технология не се различава по нищо от магията." - Артър Кларк

The mysterious in the world around us is one of the most powerful sources of energy for humans to create, explore and look for new answers. Beyond the standard perception of a divide between science and art, between creativity and mathematics, there is a whole new world opening up - one of natural beauty, harmony and new perspectives.

Мистериозното в света около нас е един от най-силните източници на енергия за хората да творят, да изследват и да търсят нови отговори. Отвъд стандартното възприятие за пропаст между наука и изкуство, между творчеството и математиката, се открива един нов свят - на естествена красота, хармония и нови перспективи.

We have decided to chose four interrelated points of view for the project “Mathematical Core of Art”, through which to zoom in into this world, where the line between mathematical concepts and the fine forms of design is blurred; where the inexplicable at first glance is a result of logical algorithm and moreover - where the role of artist is there for anybody who dares to take it! The feeling we had while preparing some of the works was amazing, especially when the abstract math ideas lead to real (and sometimes breathtaking!) images. It is almost incomprehensible how we people feel the impact, the internal connectedness, the power of a certain image, even without knowing about the mathematical models that stand behind it. And vice versa - how few lines of computer code can help us produce unlimited number of interpretations of exciting images...

В проекта "Математическата сърцевина на изкуството" избрахме четири взаимосвързани гледни точки, през които да надзърнем в този свят, където границата между математическите концепции и изящните форми на дизайна се размива; където на пръв поглед необяснимото е плод на логически алгоритъм и най-вече - където ролята на творец може да поеме всеки, който реши да опита. Невероятно е усещането в процеса на подготовка на творбите, когато абстрактните математически идеи водят до съвсем реални (и понякога спиращи дъха!) изображения. Почти необяснимо е как ние хората усещаме въздействието, вътрешната свързаност, силата на даден образ, без да знаем за математическите модели, които стоят зад него. И обратно - как от няколко реда компютърен код, можем да сътворим безброй много интерпретации на вълнуващи образи...

Due to the various and vast forms of interactions and relationships between the science and arts, the project focuses on the most fundamental – the basic mathematical principles, laid in the core of everything meaningful or completely chaotic, the lack or presence of repetition, monotony, repetition with development, patterns, separation and unification, grouping by characteristics, differences.

Поради многото разностранни и необятни начини на взаимодействие и връзки между науката и изкуството, проектът си поставя за фокус най-фундаменталното начало - основните математически принципи, залегнали в ядрото на всичко смислено или изцяло хаотично, което възприемаме - наличието или липсата на повтаряемост, монотонност, повтаряемост с развитие, шаблонност, разделяне и обединяване, групиране по свойства, различия.

Despite their vastness, we aim to at least crack open these four themes with four exhibitions at two different locations in Plovdiv, along with a series of workshops, conversations and discussions. Our hope is that this will spark the curiosity of more people and that this small project could become a starting point of a community of enthusiasts who explore new fields in the future.

Макар и необятни, ни се иска поне да открехнем тези теми с четири авторски изложби на две различни места в Пловдив, съпътствани от поредица работилници, разговори и дискусии, с които се надяваме да предизвикаме любопиството и идеите на повече хора. Надяваме се този малък проект да постави началото и на общност от ентусиасти, с които да изследваме и нови полета в бъдеще.


The authors

За авторите

Hristo Petrov - artistic manager of the project. Offers 10 years of experience in computer visualisation, graphic design and photography. Graduate from the Mathematics High School in Plovdiv, he holds a Bachelor degree in Informatics and a Masters degree in Photography. Founder of PhotoTab.bg project that aims to develop the Bulgarian artistic photography. Hristo has organised and took part in number of exhibitions and cultural events, among which are PLAYGROUNDS, Nature Indoors and Math Monsters, that gave the conceptual beginning of this project as well.

Христо Петров е творчески ръководител на проекта и основен автор на изложбите. Има над 10 години опит в сферата на компютърната графика и визуализация, графичния дизайн, фотографията. Завършва Математическа гимназия "Акад. К. Попов" в Пловдив със допълнителна специалност "компютърна графика" и Национална диплома, придобива степен бакалавър в ПУ "Паисий Хилендарски" със специалност "информатика" и магистърска степен по фотография в "Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство" - Пловдив. Основател на проекта PhotoTab.bg, целящ развиването на българската артистична фотография. Организира и участва в множество изложби, сред които самостоятелните фотографски изложби "ИГРИЩА", "Природа на закрито" и съвместната "Математически чудовища", дала концептуалното начало на настоящия проект.

W: hristopetrov.eu M: ico.petrov@gmail.com P: (+359) 887 555 768


Anton Valkov - administrative coordinator of the project. He brings more than 10 years of international experience as trainer, consultant, project manager and entrepreneur in the sphere of youth activities, sustainability and people development. He applies the Art of Hosting methods in his work as consultant and trainer for businesses, small entrepreneurs, NGO sector, education projects and citizen-led initiatives. Together with Hristo he is the founder of Otsreshta - a cafe and space for events in Plovdiv. Anton is the founder of Open Space Collective. He holds a BA degree in Accounting and Control and Masters in Strategic Leadership towards Sustainability from the Blekinge Institute of Technology in Sweden.

Антон Вълков е административен и оперативен координатор на проекта. Има международен опит като обучител, консултант, мениджър на проекти и предприемач в сферата на младежките дейности, устойчивото развитие и образованието. Работил е в неправителствени организации в България и Колумбия, а по-късно и като бизнес консултант. От 2011 г. е практик в международната мрежа на Art of Hosting, като организира и първите подобни обучения в България. Основател е на колектив Отворено пространство. Заедно с Христо през 2015 г. създават Отсреща - кафе и място за събития в Пловдив. Антон има бакалавърска степен по счетоводство от Стопанска академия "Д. А. Ценов" в Свищов и магистърска степен по устойчиво развитие от Технологичния институт Блекинге в Швеция.

W: openspace-collective.com M: anton@openspace-collective.com P: (+359) 884 913 567


Partners & Locations

Партньори и локации

Otsreshta is a cafe and space for events, that aims to gather active people around topics such as arts, design, photography, sustainability and entrepreneurship. It is the main location of this project, where besides visiting the openings of exhibitions, workshops and other events, you can meet with our team over drinks.

Отсреща е кафе-бар и пространство за събития, което цели да събира активни хора около теми като изкуство, дизайн, фотография, устойчиво развитие и предприемачество. Това е основната локация на проекта, където освен да посетите изложбите, уъркшопите и останалите събития по проекта, ще можете да се срещнете с авторите на по кафе или бира.

W: otsreshta.org F: facebook.com/otsreshta/


Mathematics High School "Acad. Kiril Popov" is host of four exhibitions and four acompanying events within the project with the aim to engage students, teachers and parents around the topic of intersections between science and art.

Математическа гимназия "Акад. Кирил Попов" е домакин на четири изложби и четири съпътстващи събития в проекта, с коeто целим да въвлечем ученици, учители и родители в темите за пресечните точки между математика и изкуство.

W: omg-bg.com