Cellular Automata

Клетъчни автомати

In 1970 John Conway creates the game Life (also known as The Game of Life) that achieves great popularity and captures the minds of a number of scientists - physicists, mathematicians, and biologists, due to the possibility to derive complex models from a set of simple rules. Along with its very practical applications of the cellular automata, the Game of Life provokes also on the philosophical level, as it proves that (self-)organisation is possible without the interference of a ‘designer’.

През 1970 г. Джон Конуей създава играта “Живот”, която придобива изключителна популярност и завладява съзнанието на редица учени - физици, математици и биолози, заради възможността от прости правила да се изведат много сложни модели. Освен чистите практически приложения на клетъчните автомати, играта провокира и на философско ниво - тъй като доказва, че е възможна организация без намесата на външен създател.

More than a half a century earlier, in 1898, Herbert Wells publishes his The War of the Worlds novel - one of the first science fiction works, in which aliens, unable to be stopped by humans, manage to invade large parts of Great Britain, but unexpectedly die out from regular Earth diseases due to lack of immunity.

Повече от половин век преди това, през 1898 г. излиза творбата на Хърбърт Уелс “Война на световете” - един от първите научно-фантастични романи, в който извънземни, които не успяват да бъдат спрени от хората, завладяват голяма част от Великобритания, но ненадейно загиват от обикновени земни болести, към които нямат имунитет.

"New worlds, constructed by simple rules. And still so immense, exactly as the one we live in."

"Нови светове, конструирани от прости правила. И все пак също така необятни като този, в който живеем."

In September 2018 Hristo Petrov interprets this stories through his art, in the second part of the Math Monsters project. The exhibition contains 16 posters, divided in two themes - "Conway's war of the worlds" and "Wolfram's rules". Apart from the posters some interactive projections and artefacts related to the topic are included.

През септември 2018 г. Христо Петров прави своя интерпретация на тези истории, във втората част на проекта “Математическата сърцевина на изкуството”. Изложбата включва 16 плаката, разделени в две теми - "Conway's war of the worlds" и "Wolfram's rules". Освен плакатите в изложбата са включени интерактивни прожекции и някои интересни предмети, свързани с темата.

image
CONWAY'S war of the worlds - quiet Jimmy

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
CONWAY'S war of the worlds - Flying saucer

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
CONWAY'S war of the worlds - Wave 3

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
CONWAY'S war of the worlds - Wave 4

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
CONWAY'S war of the worlds - excited Bob

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
CONWAY'S war of the worlds - old Rick

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
CONWAY'S war of the worlds - Wave 1

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
CONWAY'S war of the worlds - Wave 2

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
WOLFRAM'S elementary CA - Rule 30

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
WOLFRAM'S elementary CA - Rule 54

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
WOLFRAM'S elementary CA - Rule 105

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
WOLFRAM'S elementary CA - Rule 109

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
WOLFRAM'S elementary CA - Rule 110

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
WOLFRAM'S elementary CA - Rule 166

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
WOLFRAM'S elementary CA - Rule 169

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
WOLFRAM'S elementary CA - Rule 57

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт


Making of / Backstage / Events

Създаване / Зад кулисите / Събития

image
image
image
image

Related Workshops

Свързани работилници

Artificial Universe, Cellular Automata 2

Конструирай вселена, Клетъчни автомати 2