Menger In а Jar

Менгер в буркан

"In mathematics, the Menger sponge (also known as the Menger universal curve or Sierpinski sponge) is a fractal curve. It is a three-dimensional generalization of the one-dimensional Cantor set and two-dimensional Sierpinski carpet. It was first described by Karl Menger in 1926, in his studies of the concept of topological dimension." - Wikipedia

"В математиката, Гъбата на Менгер (известна още като универсалната крива на Менгер или Гъбата на Серпински) е фрактална крива. Тя е триизмерното обобщение на едномерното множество на Кантор и двуизмерния килим на Серпински. Първоначално тя е описана от Карл Менгер през 1926 г. в изследването му върху концепцията за топологично измерение." - Уикипедия

As part of the "Fractals: MM²" exhibition in reference to constructiong ships in a bottles, the author Hristo Petrov constructs a level two Menger sponge fractal in a specially selected cuboid jar. The fractal can be put together piece by piece in the jar, but once completed, it can no longer be removed from it, because of the smaller round opening. Constructing a version of this fractal in detail higher than level one is a challange on its own. Putting it in a jar is recommended only for the most patient ones.

Като част от изложбата "Fractals: MM²" авторът Христо Петров прави шеговита препратка към сглобяването на кораби в бутилки, като сглобява фрактала Гъбата на Менгер (детайлизиран до второ ниво) в специално подбран кубовиден буркан. Фракталът може да бъде сглобен парче по парче вътре в буркана, но веднъж завършен, повече не може да бъде изваден оттам, поради по-тясното кръгло гърло. Само по себе си сглобяването на този фрактал в детайл по-голям от първо ниво е достатъчно предизвикиателство. "Вкарването" му в буркан се препоръчва единствено на по-търпеливите.

image
image image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image image
image

Related Workshops

Свързани работилници

Math Monsters 2, Fractals: L-systems

Математически чудовища 2, Фрактали: L-systems