Fractals: MM²

Fractals: MM²

A fractal is a natural phenomenon, structure or a mathematical set with strange properties - it is self-similar and rough at every scale. Known from the 18th century in the world of mathematics these strange structures are called "monsters", because of their nature, defying the conventional methods of analysis at the time. So conceptually simple and yet that boundless, gradually fractals start to reveal their secrets. With the introduction of the computing machines fractals began to take shape, until one conclusion became undeniable - the nature itself is fractal.

Фракталът е природен феномен, структура или математическо множество с особени свойства - той е себеподобен и начупен във всякакви мащаби. Известни още от 18. век в света на математиката, тези странни структури са наричани "чудовища", заради тяхната природа, неподдаваща се на конвенционалните за времето методи на анализ. Толкова прости като концепция и все пак така необятни, постепенно те започват да разкриват своите тайни. С навлизането на изчислителните машини фракталите придобиват все повече форма, докато накрая един извод започва да става труден за отричане - природата е фрактална.

"Beautiful, damn hard, increasingly useful. That's fractals." - Benoit Mandelbrot

"Прекрасни, ужасно трудни, все по-полезни. Това са фракталите!" - Беноа Манделброт

The exhibition by Hristo Petrov is part of the “Mathematical Core of Art” project and a continuation of the exploration of fractals from “Math Monsters”. It contains 12 (monochrome) posters representing various fractals in a pointedly raw and minimalistic outlook. With this choice the author aims to direct the audience entirely towards the shape and structure of the generated images.

Изложбата на Христо Петров е част от проекта "Математическата сърцевина на изкуството" и продължение на темата за фракталите от "Математически чудовища". Състои се от дванадесет (монохромни) плаката, показващи различни фрактали в подчертано суров и минималистичен вид. С наложената визия авторът цели да насочи зрителя изцяло към формата и структурата на генерираните изображения.

image
SIERPINSKI connections

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
SIERPINSKI triangle IFS

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
SIERPINSKI connections T on W

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
SIERPINSKI connections M on W

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
SIERPINSKI connections W on M

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
BARNSLEY fern IFS

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
ROMANESCO broccoli IFS

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
DRAGON cracks IFS

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
GALAXY swirls IFS

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
PEAFOWL feathers IFS

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
GASTROPOD shell IFS

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
CANTOR dust IFS

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
SIERPINSKI carpet IFS

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
SIERPINSKI carpet IFS W on T

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
SIERPINSKI connections IFS 9k

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
JULIA set (0.0135, -0.636)

20 x 30 cm Gyclée Print

20 x 30 cm висококачествен принт

image
JULIA set (0.0135, -0.636) Zoom

20 x 30 cm Gyclée Print

20 x 30 cm висококачествен принт

image
JULIA set (0.0135, -0.636) W on M

20 x 30 cm Gyclée Print

20 x 30 cm висококачествен принт

image
JULIA set (0.3752, 0.22)

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
JULIA set (0, 0.639)

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт


Other resources / Collaborations

Други ресурси / Колаборации

Menger In a Jar
Менгер в буркан

As part of the "Fractals: MM²" exhibition in reference to constructiong ships in a bottles, the author Hristo Petrov constructs a level two Menger sponge fractal in a specially selected cuboid jar... see more

Като част от изложбата "Fractals: MM²" авторът Христо Петров прави шеговита препратка към сглобяването на кораби в бутилки, като сглобява фрактала Гъбата на Менгер (детайлизиран до второ ниво) в специално подбран кубовиден буркан... виж повече


Making of / Backstage / Events

Създаване / Зад кулисите / Събития

image
image
image
image

Related Workshops

Свързани работилници

Math Monsters 2, Fractals: L-systems

Математически чудовища 2, Фрактали: L-systems