Patterns

Шаблони

Pattern (from Wikipedia, the free encyclopedia)

Шаблон (от Уикипедия, свободната енциклопедия)

“A pattern is a regularity in the world, man-made design, or abstract ideas. As such, the elements of a pattern repeat in a predictable manner.

“Шаблонът е регулярност, която се среща в природата, човешкия дизайн или дори абстрактните идеи. Елементите на шаблона се повтарят по предвидим начин.

Any of the senses may directly observe patterns. Conversely, abstract patterns in science, mathematics, or language may be observable only by analysis. Direct observation in practice means seeing visual patterns, which are widespread in nature and in art. Visual patterns in nature are often chaotic, never exactly repeating, and often involve fractals. Natural patterns include spirals, meanders, waves, foams, tilings, cracks, and those created by symmetries of rotation and reflection. Patterns have an underlying mathematical structure; indeed, mathematics can be seen as the search for regularities, and the output of any function is a mathematical pattern. Similarly in the sciences, theories explain and predict regularities in the world.

Всяко едно от сетивата може директно да възприема шаблони. От друга страна - абстрактни шаблони в науката, математиката или езика могат да бъдат наблюдавани само посредством анализ. Директното наблюдение на практика означава виждане на визуални модели, които са широко разпространени в природата и изкуството. Визуалните шаблони в природата са често хаотични, никога не се повтарят точно и включват фрактали. Към тях се включват спирали, меандри, вълни, пяна, плочки, пукнатини и други. Шаблоните имат математическа структура в същността си, и наистина математиката може да се разглежда като търсене на регулярности и резултатът от всяка функция е математически модел/шаблон. Подобно на това - в науката, теориите обясняват и предвиждат регулярности в света.

In art and architecture, decorations or visual motifs may be combined and repeated to form patterns designed to have a chosen effect on the viewer.”

В архитектурата и изкуството, декорациите или визуалните мотиви могат да бъдат комбинирани и повторени, за да образуват шаблони и по този начин да постигнат желания ефект от твореца.”

"Restate my assumptions: 1. Mathematics is the language of nature. 2. Everything around us can be represented and understood through numbers. 3. If you graph the numbers of any system, patterns emerge. Therefore: There are patterns everywhere in nature." ― Maximillian Cohen, Pi (film)

"Кои са моите вярвания? 1. Математиката е езикът на природата. 2. Всичко около нас може да бъде представено и разбрано посредством числа. 3. Ако изобразиш числата на коя да е система, се появяват шаблони. Следователно - шаблоните са навсякъде в природата." ― Максимилиан Коен, филмът "Пи"

All posters can be purchased in different sizes, thus supporting the further development of the project.

Всички плакати могат да бъдат поръчани в различни размери, като по този начин ще подкрепите по-нататъшното развитие на проекта.

image
SACKS spiral

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
SACKS spiral D4

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
ULAM spiral

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
ULAM spiral 41

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
SUNFLOWER spiral

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
SUNFLOWER spiral D8

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
SUNFLOWER spiral 1.62

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
SUNFLOWER spiral SD

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
SUNFLOWER spiral B&W on T

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
SUNFLOWER spiral B&T on W

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
SUNFLOWER spiral B&M on W

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
SUNFLOWER spiral B&W on M

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
SUNFLOWER spiral 17

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
MULTIPLICATION circle 002

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
MULTIPLICATION circle 888

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
MULTIPLICATION circle 504

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
MULTIPLICATION circle 356

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
MULTIPLICATION circle 856

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт

image
MULTIPLICATION circle 768

40 x 60 cm Gyclée Print

40 x 60 cm висококачествен принт


Making of / Backstage / Events

Създаване / Зад кулисите / Събития

image
image
image
image

Related Workshops

Свързани работилници

Math Monsters 2, Fractals: L-systems

Математически чудовища 2, Фрактали: L-systems