image

Fractals

Фрактали

Known as "math monsters", in the same time beautiful and sparking many questions. Who are the fractals?
Opening 11. May 2018

Известни като "математически чудовища", същевременно красиви и предизвикващи много въпроси. Какво са фракталите?
Откриване 11. май 2018

image

Cellular Automata

Клетъчни автомати

New worlds, constructed by simple rules. And still so immense, exactly as the one we live in.
Opening 28. September 2018

Нови светове, конструирани от прости правила. И все пак също така необятни като този, в който живеем.
Откриване 28. септември 2018

image

Patterns

Шаблони

A beautiful scarf or the fabric of your new sofa - what is the structure of patterns and why we find them so attractive?
Opening 19. April 2019

Красив шал или дамаската на новия ви диван - каква е структурата в шаблоните и защо ги намираме за толкова привлекателни?
Откриване 19. април 2019

image

Tiles

Мозайки

In our homes, on every sidewalk or in the most impressive buildings of the islamic architecture - tiles create order in the chaos.
Opening 20. September 2019

В домовете ни, по улиците или в най-впечатляващите сгради на ислямската архитектура - мозайките създават ред в хаоса.
Откриване 20. септември 2019

"Is no one inspired by our present picture of the universe? Our poets do not write about it; our artists do not try to portray this remarkable thing. The value of science remains unsung by singers: you are reduced to hearing not a song or poem, but an evening lecture about it. This is not yet a scientific age." Richard Feynman

"Никой ли не е вдъхновен от сегашното знание за вселената? Поетите не пишат за него, нито художниците се опитват да изобразят това изключително нещо. Стойността на науката остава невъзпята от певците, принудени сте да слушате вечерни лекции, вместо песен или поема. Това все още не е научна епоха." Ричард Файнман